icon / menu / white V2Created with Sketch.
Switch LanguageSwitch Language
PALO IT

DevOps : การจัดการแปรรูปธุรกิจ

เอกสารฉบับนี้วิเคราะห์ว่า DevOps และอิทธิพลต่อนวัตกรรมและความท้าทายในการนำไปใช้งานอย่างๆรนั้นจะทำให้องค์กรต้องพบกับปัญหาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร

ในเอกสารข้อมูลฉบับนี้ เราจะ :

  • คุณค่าการวางตำแหน่งของ DevOps
  • จุดบอดที่อาจจะเกิดขึ้นและกลยุทธ์ที่อาจจะเดินหมากผิดพลาดได้
  • กฎของการดำเนินการให้เกิดความยั่งยืนและการผลักดันให้เกิดนวัตกรรม

DevOps : การจัดการแปรรูปธุรกิจ
X

Button / CloseCreated with Sketch.