เผยมุมมองไปที่ Data Transformation Journey แบบองค์รวมของเรา

เผยมุมมองไปที่ Data Transformation Journey แบบองค์รวมของเรา

ท่ามกลางการขยายตัวอย่างรวดเร็วของโลกแห่งเทคโนโลยี มาตรฐานทางธุรกิจมาตรฐานใหม่ก็ได้เกิดขึ้น ปัจจุบันนี้ ตลาดสมัยใหม่ได้รับการผลักดันโดยจำนวนตัวเลข ทิศทาง และมุมมองเชิงลึกทางสถิติกันมาก ท่ามกลางการตัดสินใจทางธุรกิจ จะตัดสินใจได้ดีต้องมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลเป็นสำคัญ ทั้งลูกค้าและพนักงานต่างเป็นผู้สร้างสารสนเทศในปริมาณที่มากกว่าที่เคยเป็นมาในยุคใดๆ พูดให้ง่ายคือ คุณค่าของการทำธุรกิจแบบที่เน้นข้อมูล (Data-driven) คือเรื่องที่ไม่สามารถจะละเลยได้เลย จึงถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงกับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่เกิดขึ้นนี้

ในขณะที่องค์กรที่พุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือลูกค้าและคู่ค้ากลายเป็นองค์กรที่ต้องทำงานให้สอดรับกับปัจจุบันและอนาคตด้วยวิธีการทำงานแบบที่มุ่งไปข้างหน้าเสมอ (forward-thinking practices) หนึ่งในคำถามที่เราเริ่มถามตัวเองในยุคหลังมานี้ก็คือว่า “เรากำลังประยุกต์ใช้วิธีการที่เป็นเชิงนวัตกรรมอยู่ในขณะที่เรากำลังทำงานที่ PALO IT อยู่ด้วยหรือไม่?”

คำตอบนั้นเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอยากที่จะให้เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันต้องกลายมาเป็นเรื่องของข้อมูล (หรือ Data)

เพื่อรับมือกับความไม่สมดุลที่มีอยู่นี้ เราได้เริ่มต้นกระบวนการ Data Transformation ในช่วงต้นปี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปรับรูปแบบของการที่เราดำเนินงานที่ PALO IT และเร่งความเป็นต่อทางธุรกิจของเราให้ขึ้นมาอยู่เหนือชั้นกว่าคู่แข่งของเราได้ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 5 ประการที่เราตั้งไว้ว่าจะต้องบรรลุให้ได้ก็คือ:

 • Data Democritisation ความสามารถในการใช้ข้อมูลได้อย่างเสรี —  ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย จะช่วยให้เราได้เห็นสารสนเทศที่มีมุมมองเชิงลึกอย่างถ่องแท้ และทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วชัดเจน รับรู้ได้ทั่วถึงกัน
 • Insights Automation การจัดการระบบอัตโนมัติของข้อมูลเชิงลึก — ด้วยการทำให้กระบวนการภายในและภายนอกดำเนินไปเองโดยอัตโนมัติ เราจะสามารถเน้นย้ำที่งานที่มีคุณค่าและสร้างสรรค์มากขึ้นได้
 • Value-Driven Initiatives โครงการใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า —  ด้วยมุมมองเชิงลึกในทุกด้านจากข้อมูลที่มีเราจะสามารถวัดผลกระทบและการได้คืนมาซึ่งผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการริเริ่มใหม่ๆ ได้ ทั้งในมุมด้านการเงิน ทรัพยากรบุคคล และประสิทธิภาพการทำงาน
 • New Businesses ธุรกิจใหม่ —  การรักษาความเป็นธุรกิจที่ผลักดันด้วยข้อมูลนั้นจะเสริมให้สิ่งที่เรานำเสนอนั้นมีข้อดีมากขึ้น และทำให้เราสามารถระบุหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้
 • Increased Profitability เพิ่มศักยภาพในการสร้างผลกำไร — ข้อมูลจะช่วยให้เราค้นพบและสุดท้ายก็จะได้เจอกับแหล่งของรายได้ที่จะเพิ่มเข้ามาให้แก่เราได้อีกมากมาย

Framework ของเรา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Data Transformation Framework ของเรา เราได้สร้างมิติ 8 ด้านภายในองค์กรของเราที่เราตั้งใจว่าจะทำให้องค์กรวิวัฒนาการไปใน 8 ด้านนี้ให้ได้

Screenshot 2020-10-13 at 11.18.28 AMOur Transformation Dimensions

 • Data Governance ธรรมาภิบาลข้อมูลที่ดี —  ประเด็นนี้รวมถึงการสร้างกรอบงานมาตรฐาน (Standard Framework) สำหรับการเก็บรักษาข้อมูลและการควบคุมการเข้าถึง วัตถุประสงค์ของกรอบงานนี้นั้นก็เพื่อประกันว่าเฉพาะผู้คนที่มีสิทธิ์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเรียกดู metadata ต่างๆ ด้วย
 • Legal & Compliance การกระทำตามกฎหมายและข้อกำหนด — ประเด็นนี้รวมถึงการบังคับใช้ระเบียบและมาตรฐานที่บังคับใช้ได้ในทุกสถานการณ์และกรณีที่เราทำธุรกิจหรือเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ระบบการธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance System) ที่มีประสิทธิภาพและเครื่องมือการทำ audit checks and controls คือสองเครื่องมือที่สำคัญต่อการที่จะทำให้เรากระทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
 • Ethics & Transparency จริยธรรมและความโปร่งใส่ — หมายถึงการประกันความโปร่งใสในแหล่งของข้อมูลเมื่อทำการสร้าง Machine Learning models ต่างๆ ด้วยเป้าหมายในการกำจัดอคติที่เกิดขึ้น เพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่ลูกค้าที่กระจายอยู่ในแต่ละอุตสาหกรรมที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันได้
 • Culture วัฒนธรรม — ด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง เราสามารถประกันได้ว่าเราจะมีวิธีปฏิบัติการทางธุรกิจที่ดีกับการจัดการข้อมูลและการธรรมาภิบาลต่างๆ
 • People ทรัพยากรบุคคล — No organisational initiative will be successful without giving people the tools and training to work with data
 • Communications การสื่อสาร — หมายถึง การสร้างแผนงานการสื่อสารที่สอดรับคล้องจองกันเพื่อัพเดทให้พนักงานได้รับทราบสถานะของกิจกรรมด้าน Data Transformation ขององค์กรได้อย่างทั่วถึงกัน เน้นที่ผลลัพธ์และการปรับปรุงที่เกิดขึ้น
 • Leadership Engagement การมีส่วนร่วมของทีมผู้นำ —  ทีมผู้นำของเราจะเพิ่มบริบทให้แก่การสื่อสาร โดยจะกลั่นกรองเป้าหมายต่างๆ ขององค์กรให้กลายเป็นการอัพเดทกระบวนการและการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น พวกเขาเหล่านี้ยังมีบทบาทสำคัญในการประกันว่าพนักงานจะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างดี
 • Platform & Tooling แพล็ตฟอร์มและการใช้เครื่องมือ —  เป็นเรื่องของระดับการนำไปใช้จริงที่เป็นฐานรากของทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งประเด็นนี้รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก Technology Plan, โครงสร้าง, การนำไปใช้ และแผนการสนับสนุนที่ถูกต้องเหมาะสม

ตามธรรมชาติแล้ว กรอบงานเหล่านี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากบทบาทที่แตกต่างและหลากหลาย พร้อมทั้งเอื้อการทำงานซึ่งกันและกันในวงกว้าง แล้วทุกคนต้องทำงานร่วมกันอย่างผสมผสานเพื่อประกันคุณภาพของข้อมูล การกระทำตามนโยบาย และมาตรฐานด้านความปลอดภัยครบถ้วน

Screenshot 2020-10-13 at 11.21.30 AMOur Transformation Team Structure

ด้วยการกำหนดบทบาทบุคลากรและหน้าที่ที่ยึดมั่นกันไว้ เราจึงสามารถที่จะวิเคราะห์ที่ปัญหาได้อย่างองค์รวมและส่งมอบโซลูชั่นที่ครอบคลุมทุกด้านของปัญหาได้ ในลักษณะเดียวกันกับการทำงานแบบ Agile ที่เราใช้บริหารจัดการโครงการ เราได้ใช้ประโยชน์จาก product backlog กิจกรรม sprint รายสัปดาห์ การจัด scrum ceremony และการปล่อย feature release อย่างสม่ำเสมอ ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนโดยแผนการสื่อสารที่ชัดเจนไม่คลุมเครือ


Data Platform

เรากำลังออกแบบและพัฒนา Data Platform ที่มีความแข็งแกร่ง ที่ซึ่งข้อมูลจะถูกรักษา จัดโครงสร้าง และเรียกมาอ่านเพื่อใช้งานได้ นอกจากนี้ยังเป็น Platform ที่รองรับการขยายตัวและมีการปรับเปลี่ยนได้ดี เพื่อที่ว่าในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาเพิ่มเติมมากขึ้น เราก็จะสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมได้ ลองดูที่โครงสร้างของเราต่อไปนี้ดูได้

untitledOur Data Platform


จริยธรรมด้านข้อมูล

จริยธรรมคือรากฐานขององค์กรที่มีความเป็น Data-Driven อยู่ในตัว และควรจะเป็นแกมกลางของทุกกิจกรรมขององค์กร ตลอดวงจรของการทำงาน ข้อมูลจะวิ่งผ่านคนและระบบจำนวนมากมาย การเติบโตของข้อมูลในปริมาณ ฟอร์แม็ต และการใช้งาน จึงเกิดเป็นความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดได้ ในจุดรรอยต่อที่สำคัญของการไหลเวียนข้อมูลนี้ เราต้องพยายามอย่างยิ่งยวดให้รักษาระดับความมีจริยธรรมในการใช้ข้อมูลและตระหนักเสมอว่าจริยธรรมการใช้ข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องอยู่เหนือความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเสมอ

เหมือนกับองค์กรส่วนใหญ่ เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยากลำบากเมื่อต้องจัดการกับการเก็บข้อมูล แบ่งปันข้อมูล และใช้งานข้อมูลอย่างโปร่งใสและแสดงความมีจริยธรรมข้อมูลเสมอ ด้วยเหตุนี้ เราได้วางมาตรการหลากหลายประการเพื่อประกันว่าจริยธรรมข้อมูลได้รับการจัดระบบอย่างเหมาะสมและบังคับใช้อย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงเรื่องต่อไปนี้

 • Data Principles ระเบียบด้านข้อมูล — คือกฎเกณฑ์ที่วางไว้สำหรับสิ่งที่พึงกระทำและห้ามกระทำเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูล ซึ่งได้วางไว้เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในทุกครั้งที่ต้องระบุแหล่งอ้างอิงเอาไว้เสมอ
 • Ethical Committee คณะกรรมการจริยธรรม — คณะกรรมการจริยธรรมของเราได้รับการเชื่อมั่นและไว้วางใจว่าจะต้องกำกับดูแลให้เกิดความโปร่งใสและจัดการกับปัญหาทันทีเมื่อพบเจอ
 • Ethical Framework กรอบงานทางด้านจริยธรรม — กรอบงานนี้ช่วยให้เราแปลกฎระเบียบให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้อย่างชัดเจน
 • Data Ethics Canvas แผนผังจริยธรรมข้อมูล — แผนผังนี้ช่วยให้เราคาดการณ์ประเด็นปัญหาทางจริยธรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ร่างคำถามไว้ล่วงหน้า และใช้ผังนี้เพื่อเป็นแนวทางก่อนที่เราจะเริ่มทำงานในโครงการใหม่ๆ

ด้วยกระบวนการนี้ องค์กรของเราจะสามารถกำหนดวิธีการทำงานกับข้อมูลได้ชัดเจน ก่อให้เกิดความซื่อสัตย์ และพฤติกรรมที่เหมาะสมเกี่ยวกับการหาประโยชน์จากข้อมูล


เบ้าหลอมของการสร้างนวัตกรรม

ตามแนวทาง Data Transformation roadmap ของเราที่ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในอีกไม่กี่เดือนอันใกล้ ไอเดียเชิงทดลองและไอเดียสดใหม่ก็จะเกิดขึ้นตามมาอีกเรื่อยๆ กรอบงานของเราจะทำให้พนักงานของเราจะได้มาซึ่ง Data-Driven Solutions ที่แก้ไขปัญหาที่มีอยู่และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกต่อไปในอนาคต

ตัวอย่างเช่น, หนึ่งในโครงการริเริ่มที่เราเปิดตัวได้อย่างประสบผลสำเร็จตามคาดมีชื่อว่า Maya ซึ่งเป็น AI chatbot ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างทีม People Experience Team ของเรากับ Data Dojo ซึ่งทั้งนี้โครงการ Maya นี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อกระบวนการทำงานของ HR workflow และออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คำถามที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างง่ายดาย และด้วยการใช้งานความสามารถด้าน Natural Language Understanding ที่วางอยู่ใน Dialogflow ของ Google ระบบของ Maya จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการรับและประมวลผลข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆ (ในรูปแบบของการอบรมเป็นระยะๆ) และในท้ายที่สุดก็ได้กลายเป็นสมาชิกคนหนึ่งขององค์กรในรูปแบบเสมือนและทำงานได้อย่างเต็มสมรรถนะเลยทีเดียว

 

ยาวลึกลงไปตาม Pipeline เรายังได้สำรวจ Data-driven solution ต่างๆ สำหรับพนักงาน การเงินการคลัง และการบริหารจัดการโครงการ รวมทั้งการทำระบบอัตโนมัติให้กับการขายและการตลาดของเราอีกด้วย


อนาคตคือข้อมูล

ข้อมูลคือทรัพย์สินสำคัญที่มีบทบาทต่อความเป็นต่อในเชิงธุรกิจท่ามกลางโลกที่หมุนไปอย่างชาญฉลาดขึ้นทุกวัน ความสามารถขององค์กรที่จะอยู่หน้าคนอื่นเสมอได้นั้นขึ้นอยู่กับการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด รวมทั้งประยุกต์ใช้ analytics และดึงเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้งานเสมอ ผลที่ได้มาก็คือการทำให้เราต้องปฏิบัติและเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา และด้วยกลยุทธ์ที่ชัดเจนและใช้งานได้ทุกสถานการณ์ แนวทางการทำ Data Transformation ของเราจะเป็นแกนกลางของเราในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เสริมสมรรถนะให้ PALO IT นำส่งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่เป็นประโยชน์ให้แก่ลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว

Related articles

แพล็ตฟอร์มดิจิทัลทั้ง 5 เพื่อการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
1 mins
แนวคิดเชิงบวก
แพล็ตฟอร์มดิจิทัลทั้ง 5 เพื่อการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์
Impact Score: เครื่องมือในการทำ Business Transformation ในเชิงสังคมและระบบนิเวศ
1 mins
แนวคิดเชิงบวก
Impact Score: เครื่องมือในการทำ Business Transformation ในเชิงสังคมและระบบนิเวศ
เผยมุมมองไปที่ Data Transformation Journey แบบองค์รวมของเรา
1 mins
แนวคิดเชิงบวก
เผยมุมมองไปที่ Data Transformation Journey แบบองค์รวมของเรา

Button / CloseCreated with Sketch.